การเปลี่ยน

สินค้าส่วนใหญ่ของเรามีกำหนดเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับจากวันส่งสินค้า ทั้งนี้มีสินค้าบางประเภทที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้
และหากเกินกำหนด 7 วัน จะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สินค้าที่จะสามารถเปลี่ยน ได้จะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่ได้รับสินค้า และต้องถูกบรรจุในหีบห่อเดิมเท่านั้น

สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยน

 • สินค้าที่เน่าเสีย หรือ เปื่อย ได้ เช่น อาหาร ดอกไม้ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร
 • สินค้าที่ใช้เฉพาะบุคคล หรือเกี่ยวข้องกับสุขอนามัย
 • สินค้าที่ผลิตจากวัสดุอันตราย มีสารที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ ทั้งในรูปแบบของเหลว หรือ ก๊าซ
 • บัตรกำนัล หรือ บัตรของขวัญต่าง ๆ
 • ตั๋วภาพยนตร์ บัตรเข้าร่วมงานอีเว้นท์ เวิร์คช็อป หรือคอนเสิร์ตต่าง ๆ
 • ซอฟท์แวร์ หรือ เพลงที่ดาวน์โหลดได้
 • สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ หรือ เครื่องนุ่งห่มที่สวมใส่เฉพาะบุคคลบางชนิด

การดำเนินการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจำเป็นต้องแนบหลักฐานการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ ลูกค้าจึงควรเก็บใบเสร็จรับเงินเอาไว้เสมอ

สินค้าบางประเภทที่อาจเปลี่ยนได้หลังจากใช้งานไปแล้ว เช่น

 • หนังสือที่ถูกแกะออกจากหีบห่อแล้ว
 • ซีดี ดีวีดี เทปวีเอชเอส แผ่นโปรแกรม แผ่นเกม เทปคาสเสต หรือแผ่นไวนิลที่ถูกแกะออกจากหีบห่อแล้ว

บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ หรือชำสุดเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต หรือผู้ขนส่งเท่านั้น แต่จะไม่รับเปลี่ยนหากมีความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานของลูกค้า

การคืนสินค้า

บริษัทฯ ไม่รับคืนสินค้าที่มีการชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นกรณีต่อไปนี้

 • สินค้ามีลักษณะผิดไปจากภาพ หรือคำอธิบายสินค้าที่ระบุไว้ในหน้าจำหน่ายสินค้า ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดอื่นในราคาที่น้อยกว่า หรือเท่ากันได้
 • บริษัทจัดส่งสินค้าที่ผิดจากคำสั่งซื้อของลูกค้า ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดที่ถูกต้องได้
 • กรณีที่ลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้าจาก 2 กรณีดังกล่าวข้างต้น แล้วทางบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ตามเงื่อนไขการคืนเงินที่จะระบุในหัวข้อถัดไป

การคืนเงิน

หลังจากได้รับสินค้าที่ลูกค้าขอคืนเงินทีมงานจะพิจารณาและส่งอีเมลล์แจ้งกลับ

หากพิจารณาคืนเงิน เงินจะถูกคืนกลับสู่บัญชีบัตรเครดิตของลูกค้าที่ถูกตั้งค่าไว้เป็นบัญชีหลักโดยอัตโนมัติภายในระยะเวลาที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด

กรณีเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการคืนเงิน

แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบยอดเงินที่ตรงกันในบัญชีธนาคารอีกครั้ง แล้วติดต่อบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต หลังจากนั้นจึงติดต่อไปที่ธนาคาร ทั้งนี้อาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงินประมาณ 30 – 45 วัน

หากติดต่อทั้ง 2 แห่งแล้วยังไม่ได้รับการคืนเงิน กรุณาติดต่อมาที่อีเมลล์ store@majorcineplex.com

สินค้าจัดรายการ / ลดราคา

สินค้าจัดรายการ ร่วมโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย หรือลดราคา จะไม่สามารถขอคืนเงิน

การเปลี่ยนสินค้า

สามารถทำได้ในกรณีที่สินค้าเกิดการเสียหายเนื่องจากกระบวนการผลิตหรือในขั้นตอนการขนส่ง และสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดเดียวกันได้เท่านั้น ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ที่อีเมลล์ store@majorcineplex.com

การสั่งสินค้าเพื่อให้เป็นของขวัญหรือของกำนัล

เมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้วระบุว่าเป็นของขวัญ การเปลี่ยน – คืนสินค้าหรือการคืนเงินจะถูกเปลี่ยน –  คืนไปยังผู้รับสินค้า (ผู้รับของขวัญ)

กรณีที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นของขวัญ สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังผู้สั่งซื้อตามปกติ หากผู้รับของขวัญต้องการเปลี่ยน – คืนสินค้า หรือคืนเงิน สินค้าหรือเงินจะส่งไปยังผู้สั่งซื้อ (ไม่ส่งไปยังผู้รับของขวัญ)

การส่งสินค้าคืน

ลูกค้าสามารถส่งอีเมลล์แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยน – คืนสินค้ามาได้ทางอีเมลล์ store@majorcineplex.com แล้วทีมงานจะแจ้งรายละเอียดสถานที่ที่สามารถไปส่งคืนสินค้ากลับไปทางอีเมลล์ เนื่องจากสินค้าของเรามีหลากหลายประเภท จึงต้องแยกสถานที่ในการส่งสินค้าคืน

ลูกค้าที่ประสงค์จะคืนสินค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยตัวเอง ค่าขนส่งไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตใดๆ ได้ ในกรณีที่ลูกค้าขอคืนเงิน ค่าขนส่งจะถูกหักออกจากยอดเงินคืน ทั้งนี้ ระยะเวลาในการขอเปลี่ยน – คืนสินค้าอาจแตกต่างกันไปตามที่อยู่ของลูกค้า

ทั้งนี้เราขอแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการขนส่งที่สามารถติดตามสถานะการส่งสินค้าได้ ไม่เช่นนั้น ทางเว็บไซต์ store@majorcineplex.com ไม่สามารถรับประกันว่าจะได้รับสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนมาหรือไม่